eSecure

Jedna platforma do wykrywania i zarządzania incydentami, podatnościami i ryzykiem

Skuteczne zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji wymaga koordynacji pracy ludzi, technologii oraz procesów z uwzględnieniem aktywności związanych z misją przedsiębiorstwa. Firma eSecure chce pomagać klientom w transformacji z punktowego modelu ochrony do kompleksowego, świadomego zarządzania bezpieczeństwem dostarczając produkt, który łączy strategię ochrony informacji, systemów oraz infrastruktury z działaniami taktycznymi i operacyjnymi. Dlatego stworzyła pierwszy polski system SIEM/SOAR, który łączy cyberbezpieczeństwo strategiczne i operacyjne z kontekstem biznesowym środowiska IT.

SecureVisio SOAR

Specjalistyczne rozwiązanie Security Orchestration, Automation and Response służące do automatyzacji zarządzania i reagowania na incydenty oraz usprawnienia innych procesów zarządzania bezpieczeństwem.

Unifikacja narzędzi

Jedna graficzna konsola zawiera wszystkie narzędzia i informacje potrzebne do wyjaśniania i obsługi incydentów

Zautomatyzowana i uporządkowana praca

Gotowe do użycia scenariusze obsługi incydentów (playbooki) dla wielu rodzajów incydentów, a proces zarządzania incydentami (workflow) odbywa się etapowo, zgodne z obowiązującymi standardami (m.in. ISO/IEC 27035)

Integracja narzędzi i źródeł danych

Plabooki automatycznie uruchamiają narzędzia i pozyskują dane ze źródeł zewnętrznych (m.in. Threat Intelligence)

Symulacja i wizualizacja zagrożeń

Analiza incydentów i podatności jest wspomagana za pomocą graficznych narzędzi symulacji ataków i innych zagrożeń

Priorytetyzacja biznesowa

Incydenty są automatycznie priorytetyzowane w odniesieniu do ważności zasobów dla organizacji (tzn. wspomaganych procesów, wrażliwych informacji)

Świadomość skutków incydentu

Proces obsługi incydentów odbywa się ze świadomością ryzyka (norma ISO/IEC 27005) i biznesowych skutków naruszenia bezpieczeństwa

Zunifikowane zarządzanie podatnościami

Współpraca z narzędziami Vulnerability Assessment i CVE oraz zintegrowane narzędzia Workflow i Playbook do zarządzania podatnościami

Metryki efektywności

Narzędzia obliczają kluczowe wskaźniki efektywności KPI (key performance indicator) oraz kluczowe wskaźniki ryzyka KRI (key risk indicator)

SecureVisio NextGen SIEM

Nowej generacji rozwiązanie Security Information and Event Management zaprojektowane pod kątem spełnienia współczesnych wymagań bezpieczeństwa umożliwiające szybkie wykrywanie incydentów i innych zagrożeń.

Wiele metod detekcji

Reguły korelacji SIEM, analiza behawioralna użytkowników i systemów (UEBA), Threat Intelligence

Dynamiczne reguły SIEM

Reguły korelacji zdarzeń automatycznie dostosowują się do zmian sieci i systemów wykrywanych za pomocą funkcji Auto-Discovery

Szeroki zakres analizy

SIEM poddaje analizie zdarzenia bezpieczeństwa (logi), aktualne podatności, informacje Threat Intelligence oraz oszacowane wielkości ryzyka

Repozytorium zdarzeń

Specjalistyczna baza plikowa do długoterminowego składowania i szybkiego wyszukiwania zdarzeń bezpieczeństwa

Kontekst biznesowy

Analiza logów w SIEM odbywa się w kontekście aktualnego ryzyka dla procesów organizacji i wrażliwych informacji

Wiele metod odczytu logów

Syslog, e-mail, Windows Event Forwarding, a także możliwość odczytu logów z baz danych oraz plików płaskich

Graficzny edytor parserów

Predefiniowany zestaw parserów może zostać rozszerzony o nowe parsery tworzone za pomocą graficznego edytora

Efektywność kosztowa

Licencjonowanie oparte jest na rzeczywistej liczbie monitorowanych zasobów IT bez ograniczeń na wielkość analizowanych danych

SecureVisio wyposażone w profesjonalne narzędzia zarządzania ryzykiem, modelowania zagrożeń i obsługi incydentów pomaga organizacjom minimalizować straty wynikające z incydentów bezpieczeństwa, redukować stres osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz szybko podejmować właściwe decyzje w zakresie wydatków związanych z jego utrzymaniem.

Mózgiem SecureVisio jest baza wiedzy eksperckiej, dzięki której odbywa się automatyczne modelowanie zagrożeń i audytowanie bezpieczeństwa. SecureVisio utrzymuje zebrane przez ekspertów i regularnie aktualizowane informacje nt systemów IT, ich podatności, rodzajów zabezpieczeń sieciowych i lokalnych i wiele innych istotnych w zarządzaniu bezpieczeństwem.

SecureVisio zawiera interaktywną, elektroniczną dokumentację systemu teleinformatycznego, prezentującą całościowe spojrzenie na bezpieczeństwo organizacji w obszarze technicznym i biznesowym, wyposażoną w graficzne narzędzia zarządzania incydentami, a także zintegrowane narzędzia analizy wpływu naruszeń bezpieczeństwa na procesy organizacji.

Dzięki implementacji SecureVisio osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo koncentrują uwagę na systemach IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji. SecureVisio rozumie techniczne aspekty bezpieczeństwa, ale także zna biznesową rolę pełnioną przez najważniejsze systemy IT w organizacji.

SecureVisio dostarcza korzyści każdej organizacji bez względu na wielkość i branżę. Może być używane jako samodzielne rozwiązanie IT GRC lub zostać zintegrowane z systemami SIEM i wykorzystane jako inteligentna platforma do budowy Security Operations Center.

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w organizacji w jednym miejscu posiadają kompletną i zawsze aktualną wiedzę nt. całej organizacji jak również mają dostęp do specjalistycznych narzędzi, dzięki którym podejmują właściwe decyzje dotyczące bezpieczeństwa. Ponadto, dzięki zintegrowanej z dokumentacją funkcji Business Impact Analysis dokonuje się automatyczne oszacowanie konsekwencji incydentów dla działalności organizacji.

Jesteś zainteresowany ofertą?

Odezwij się do nas, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą